Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

luuuuucky
19:33
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana
luuuuucky
19:32
19:31
9672 98a6 420
19:28
3376 d877 420
luuuuucky
19:27
19:27
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
luuuuucky
19:25
1031 efd4 420
luuuuucky
19:20
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
luuuuucky
19:16
luuuuucky
19:16
Istnieje różnica między 
tym że ktoś 
wyznaje nam miłość a 
tym że naprawdę 
cię kocha 
19:14
7110 098c 420
luuuuucky
19:13
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
luuuuucky
19:13
19:27
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
luuuuucky
19:25
1031 efd4 420
luuuuucky
19:20
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
luuuuucky
19:16
luuuuucky
19:16
Istnieje różnica między 
tym że ktoś 
wyznaje nam miłość a 
tym że naprawdę 
cię kocha 
19:14
7110 098c 420
luuuuucky
19:13
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl